İÇ DENETİM MEVZUATI

BİRİNCİL DÜZEY MEVZUAT

*5018 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri

İKİNCİL DÜZEY MEVZUAT

*Mahalli İdarelere İç Denetçi Kadrosu İhdasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi

*İç Denetçi Tahsisine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararnamesi

*İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği

*İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

*Mahalli İdareler Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

ÜÇÜNCÜL DÜZEY MEVZUAT

*Kamu İç Denetim Genel Tebliği

*Kamu İç Denetim Rehberi 

*Kamu İç Denetim Standartları  

*Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları

*Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

*İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

*5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller

*5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamındaki Sertifika Eğitimi ve Sınavlarına İlişkin Esas ve Usuller

*İç Denetçi Atamaları ve İç Denetim Uygulamaları Genelgesi

*2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi

*Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Kullanım Yönergesi

*Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi

*Performans Denetimi Rehberi

*Performans Denetimi Rehberi - Vaka Çalışmaları

*2017-2019 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi

*Kamu İç Denetçi Sertifikasının Kullanılabilirliğine İlişkin Esas ve Usuller

*Kamu BT Denetim Rehberi